En ældre borger i dialog med en kommunal medarbejder om rehabilitering gennem mad og måltider

Appetit på måltidet

Projektet Appetit på måltidet har undersøgt og afprøvet, hvilken effekt det har på ældre borgere, når de involveres i indsatser og aktiviteter omkring maden og måltiderne. Projektet har fokus på hjemmeboende ældre, der er kommunalt visiteret til madservice og/eller hjælp til mad og måltider fra hjemmeplejen. Projektet har vist en signifikant øgning i de involverede borgeres selvvurderede livskvalitet. Appetit på måltidet blev gennemført i regi af Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad). Fagligt selskab af Kliniske Diætister havde projektledelsen.

Involvering i mad og måltider

Projektets succeskriterier bestod i at gennemføre afprøvning af indsatser og aktiviteter, som kan bruges til at involvere ældre hjemmeboende omkring mad og måltider og dermed forbedre de ældres livskvalitet, funktionsevne og hverdagsmestring. Der blev samtidig udviklet et undervisningsforløb til det kommunale personale, med henblik på at øge deres kompetencer ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til at hjælpe hjemmeboende borgere i mestring af mad og måltider.

Appetit på måltidet: et dialogværktøj til rehabilitering gennem mad og måltider

Projektet har desuden resulteret i udviklingen af et nyt dialogværktøj. Værktøjet er udviklet til og afprøvet af kliniske diætister, som arbejder med rehabilitering i forhold til hjemmeboende ældres mad og måltider. Værktøjet er dog også anvendeligt for andre faggrupper, og alle inviteres til at bruge det.

Dialogværktøjet består af tre dele: