Sundere 0-16-årige illustreret ved fem æg

Sundere 0-16-årige børn i kommunen – implementering af vidensbaserede anbefalinger

I projekt ”Sundere 0-16–årige børn i kommunen” ønsker Rådet for sund mad i samarbejde med landets kommuner og andre vigtige aktører at bidrage til at forebygge overvægt og fremme sundhed og trivsel blandt børn i alderen 0-16 år. Projektet tager afsæt i vidensgrundlaget fra Sundhedsstyrelsens fire forebyggelsespakker om overvægt, mad og måltider, fysisk aktivitet og mental sundhed og gode erfaringer fra landets kommuner.

Sunde rammer for børn og unge

Mange faktorer spiller ind på de 0-16-åriges sundhed og trivsel, og overvægt udvikles i et komplekst samspil mellem både individuelle og samfundsmæssige forhold. Der er derfor behov for, at vi står sammen om at løfte opgaven med at sikre sunde rammer for vores børn og unge.

Kommunen har ansvaret for sundhedsfremme og den primære forebyggelse, men det kan være væsentligt at inddrage en lang række andre aktører i indsatsen. De kan alle på hver deres måde og med hver deres udgangspunkt bidrage i indsatsen for at sikre de 0-16-åriges sundhed og trivsel gennem hele barndommen og ungdommen. Projektet lægger derfor i gennemførelsen stor vægt på det brede partnerskab og samskabelse med kommunerne.

Implementering af anbefalinger fra forebyggelsespakkerne

Sundhedsstyrelsen har udviklet vidensbaserede forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunerne, der kan understøtte prioritering og kvalitetsudvikling i det kommunale forebyggelsesarbejde. Forebyggelsespakkerne peger blandt andet på vigtigheden af at skabe en sammenhængende, langsigtet og effektiv indsats ved et samarbejde på tværs af private og offentlige aktører, hvis kommunerne skal lykkes med deres indsats. Rådet for sund mad vil med projektet udforske, hvordan man i kommunen kan arbejde på tværs af forvaltninger og aktører, ud fra de vidensbaserede anbefalinger som forebyggelsespakkerne udgøres af, for at give børn og unge en sundere barndom og ungdom.

Projektet er inddelt i tre faser, og de første to indledende faser gennemføres i 2020-2021:

Fase 1 – En indledende kvalitativ afdækning af hvordan og i hvilket omfang man i 10 kommuner arbejder med at implementere anbefalingerne fra de fire forebyggelsespakker.

Fase 2 – Etablering af projektpartnerskab samt afholdelse af to workshops. Først afholdes en workshop for praktikere og fagfolk i kommunen, dvs. medarbejdere fra relevante forvaltninger og fra skoler, fritidsordninger, daginstitutioner mm., der er i kontakt med børnene og deres familier i hverdagen, samt andre lokale aktører, og dernæst en workshop for beslutningstagere fra kommuner og fra andre relevante aktører. De to workshops har det overordnede formål at konkretisere, kvalificere og styrke designet af partnerskabsprojektet, der i projektets fase 3 skal gennemføres i udvalgte modelkommuner, og der vil på de to workshops bl.a. være fokus på metoder og indsatser til implementering af anbefalingerne fra de fire forebyggelsespakker i kommunerne.

Workshop 1 blev afholdt torsdag den 23. september 2021 – læs mere om workshoppen her.

Dato for workshop 2 kommer senere.

På baggrund af de indledende faser ønsker Rådet for sund mad at gennemføre projektets tredje del:

Fase 3 –  Partnerskabsprojekt med tre modelkommuner. Partnerskabsprojektet sigter mod at udvikle modeller for, hvordan anbefalingerne fra de fire forebyggelsespakker kan implementeres i en kommune gennem en multikomponent indsats.

Sundere 0-16-årige i kommunen gennemføres som del af Rådets program Generation Sund