Vidensgrundlag: Ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient

I vidensgrundlaget fra Sundhedsstyrelsen beskrives dels faktuelle baggrundsoplysninger og dels væsentlige emner, der relaterer sig til ældres ernæring, herunder særligt underernæring og uplanlagt vægttab. Emnerne vil så vidt muligt blive belyst indenfor følgende arenaer, hvor ældre medicinske patienter typisk færdes: Hjemmepleje, plejebolig, sygehus og almen praksis. Vidensgrundlaget er baseret på centrale publikationer på ernæringsområdet; officielle anbefalinger, rapporter, systematiske reviews, randomiserede kontrollerede studier, konkrete indsatser og praksiserfaringer. Vidensgrundlaget skal således give en status over, hvilken type viden der findes indenfor førnævnte emner.